Suasoris.com

ÁREES DE PRÀCTIQUES

La nostra experiència i vocació formativa ens permet oferir un valor afegit als nostres clients, a mantenir-los constantment informats sobre tots els aspectes legals que afecten la seva activitat.

• Assessorament continuat en matèria fiscal.
• Confecció de tot tipus de declaracions tributàries.
• Planificació fiscal i reestructuracions de grups.
• Fiscalitat immobiliària.
• Auditories fiscals.
• Preus de transferència.
• Compliance tributari.
• Assistència i assessorament en procediment d'inspecció tributària.
• Recursos i reclamacions administratives, així com actuacions en la jurisdicció contenciosa administrativa.

• Assessorament comptable.
• Orientació i direcció comptable de societats i particulars.
• Disseny de plans de comptabilitat.
• Comptabilitat analítica.
• Dipòsit de Comptes anuals al Registre Mercantil.
• Comptabilitat pressupostària.
• Elaboració d'informes econòmics i financers.
• Valoració d'empreses.

• Constitució de tot tipus de societats, aliança d'empreses i altres formes associatives.
• Assessorament en les obligacions mercantils.
• Acords de Juntes.
• Legalització i gestió de llibres oficials i formulació i dipòsit dels comptes anuals.
• Assessorament i execució de tot tipus d'operacions societàries:
• Ampliacions i reduccions de capital.
• Dissolucions i liquidacions.
• Reestructuracions societàries: fusions, escissions, bescanvi de valors ....
• Direcció i planificació de procediments concursals.
• Pactes de socis i protocols familiars
• Redacció de contractes mercantils

• Dret contractual i d'obligacions:
• Compravendes.
• Contractes d'arrendament.
• Hipotecari.
• Herències i successions (testaments, declaració d'hereus, llegats, legítimes, etc.).
• Propietats especials (propietat horitzontal, propietat intel·lectual).
• Dret Immobiliari Registral: Immatriculació de finques, accions declaratives de domini, expedients de domini, excessos de cabuda ...

• S'ofereixen serveis d'assessorament laboral mitjançant acord de col·laboració amb despatx especialista:
• Assessorament i gestió laboral.
• Confecció de nòmines.
• Tràmit d'altes, baixes i incapacitats davant l'autoritat laboral.
• Assessorament jurídic-laboral en conflictes de treball.
• Contractació de personal.
• Inspeccions de treball.
• Auditoria laboral d'empresa.
• Règims especials de la Seguretat Social.

• Anàlisi d'estats financers.
• Plans de viabilitat.
• Recerca de finançament.